پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

  بخشنامه های انجمن علمی
   انجمن های علمی                                                                       دریافت
  پیرو آیین نامه انجمن های علمی دانشجویی
  دریافت
   شرح وظایف کمیسیون مرکزی انجمن های علمی  
   شیوه نامه استفاده از بودجه انجمن علمی ،ادبی و هنری دانشجویی  
   متمم شیوه نامه انجمن های علمی  دریافت

  V5.3.6.0