پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

    فرم های مربوط به اجمن های علمی
    طرحنامه شرکت در مسابقات و رویدادها و المپیادهای علمی داخل کشور (فرم شماره 1 باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان)      دریافت     
    طرحنامه شرکت در مسابقات و رویدادها و المپیادهای علمی داخل کشور (فرم شماره 2 باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان) دریافت

    V5.3.6.0