پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

  فرم های تحصیلات تکمیلی(دکتری)

   -صورتجلسه گزارش شش ماهه دانشجویان          دریافت
  -گزارش شش ماهه دانشجویان                                                 
   دریافت
   - فرم تعیین استاد راهنمای دانشجویان دریافت
   - فرم پیشنهاد طرح رساله دکتری
  دریافت
   -فرم شماره 1-فرم ارائه پیشنهاد رساله دکتری و تعیین اساتید داور دریافت 
   -فرم شماره 2-فرم مجوز مالی و آموزشی دانشجویان دکتری جهت دفاع از پیشنهاد رساله  دریافت 
   - فرم تعیین ارزش مقاله
   دریافت
   - فرم شماره5 - فرم تایید مقاله مستخرج از رساله دکتری
   دریافت
   - فرم شماره6- فرم درخواست پیش دفاع رساله دکتری
   دریافت
   - فرم شماره8 - مجوز مالی و آموزشی دفاع از رساله دانشجویان دکتری
  دریافت
   - فرم شماره9 - درخواست دفاع از رساله دکتری
  دریافت
   - فرم شماره12- تایید انجام اصلاحات جلسه دفاعیه دانشجویان دکتری
  دریافت

  V5.3.6.0