پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

  بخشنامه های مربوط به برگزاری کارگاه
  - بخشنامه برگزاری کارگاههای علمی پژوهشی - سال 91
  دریافت 
   - پیرو بخشنامه تفویض اختیار شرکت در مسابقات علمی و جشنواره ها - سال 93
   دریافت
   - تفویض اختیار شرکت در مسابقات علمی و جشنواره ها - سال 92
   دریافت
   - فرم برگزاری کارگاه 
   دریافت
   - متمم
   دریافت

  V5.3.6.0