پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

    بخشنامه های مربوط به کنفرانسهای داخل کشور
     افزایش اعتبار کنفرانسهای داخلی                                                      دریافت
    پرداخت تسهیلات به شرکت کنندگان در کنفرانسهای  علمی داخل کشور  دریافت
     شرکت اعضای هیات علمی در کنفرانس های علمی داخل کشور  دریافت

    V5.3.6.0