پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

  بخشنامه های مربوط به طرحهای پژوهشی
   آیین  نامه تفویض اختیار به واحدها جهت اجرای طرح های پژوهشی  دریافت
   الزامات اجرای طرح های پژوهشی  دریافت
   بخشنامه تدوین و نگارش گزارش نهایی طرح های پژوهشی  دریافت
  تعهدات طرح های قبل از سال 94  دریافت
   حق الزحمه داوری طرح ها  دریافت
   دستورالعمل نگارش و تدوین گزارش نهایی طرح های پژوهشی دریافت 
   متمم بخشنامه تفویض اختیار به واحدها جهت اجرای طرح های پژوهشی  دریافت
   منشور اخلاق پژوهش  دریافت
   آیین نامه جدید طرحهای پژوهشی  
  آئین نامه جدید اجرای طرحهای پژوهشی 
   دریافت

  V5.3.6.0