پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

  بخشنامه های مربوط به شرکت در کارگاههای آموزشی داخل و خارج کشور
   بخشنامه برگزاری کارگاههای علمی پژوهشی - سال 91
   دریافت
   استفاده اعتبار از محل پژوهانه  دریافت
   آیین نامه شرکت در کارگاههای داخل و خارج  
   پیرو بخشنامه تفویض اختیار شرکت در مسابقات علمی و جشنواره ها - سال 93  دریافت
   تفویض اختیار شرکت در مسابقات علمی و جشنواره ها - سال 92  دریافت

  V5.3.6.0