پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

    بخشنامه های مربوط به امتیاز بندی
    بخشنامه های مربوط به امتیازبندی
     جدول امتیاز بندی جهت ارتقاء پایه      
     دریافت

    V5.3.6.0