پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

  فرمهای مربوط به کنفرانسهای داخل کشور
  درخواست تسویه حساب و پرداخت هزینه های شرکت در کنفرانس  های علمی داخل کشور 
   دریافت 
   درخواست شرکت در کنفرانس های داخل کشور
   دریافت
   مدارک مورد نیاز جهت ارائه به شورای پژوهشی به منظور صدور مجوز شرکت اعضای هیات علمی در کنفرانس های داخل کشور  دریافت
   مدارک مورد نياز جهت پرداخت هزينه های شرکت عضای هیات علمی در کنفرانس های علمی داخل کشور  دریافت

  V5.3.6.0