پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

  فرمهای مربوط به کنفرانسهای خارج کشور
  Islamic Azad University Request 
   دریافت
   پيوست شماره 1
   دریافت
   درخواست تسويه حساب شرکت در کنفرانس های خارج از کشور
   دریافت
   فرم پيوست شماره 2
   دریافت
   فرم گزارش از شرکت در کنفرانس علمي بين المللي خارج از کشور
   دریافت
   مدارک مورد نیاز  جهت ارائه به شورای پژوهش و فناوری جهت صدور مجوز شرکت در کنفرانس بین المللی خارج از کشور
   دریافت
   مدارک مورد نیاز جهت تسویه حساب شرکت اعضای هیات علمی در کنفرانس های بین المللی خارج از کشور
   دریافت


  V5.3.6.0