پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

  فرمهای مربوط به برگزاری سخنرانیهای علمی
  طرح نامه برگزاری همایش ها، سمینارها و کنگره ها ی علمی دریافت
   صورتجلسه برگزاری سخنرانی  دریافت
   فرم خام صورتجلسه سخنرانی  دریافت
   فرم درخواست برگزاری سخنراني علمي  دریافت

  V5.3.6.0