پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

  فرمهای مربوط به برگزاری سخنرانیهای علمی
   صورتجلسه برگزاری سخنرانی
   دریافت
   فرم خام صورتجلسه سخنرانی
   دریافت
   فرم درخواست برگزاری سخنراني علمي
   دریافت

  V5.3.6.0