پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

  فرمهای مربوط به امتیاز بندی
  فرمهای مربوط به امتیاز بندی

   جدول امتیاز بندی جهت ارتقاء پایه      
   دریافت
   نحوه ارتقاء پایه استادان مامور  دریافت


  V5.3.6.0