پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

  فرمهای مربوط به طرحهای پژوهشی
   فرم صورتجلسه سخنرانی مقالات مستخرج از طرح های پژوهشی
   دریافت
   فرم رزومه مجری و همکاران طرح پژوهشی
   دریافت
   فرم صفر طرح پژوهشی درون دانشگاهی
   دریافت
   فرم الف طرح پژوهشی درون دانشگاهی
  دریافت
   فرم استعلام حق التدریس مجری و همکاران طرح پژوهشی
  دریافت
   مدارک مورد نیاز جهت ارائه فرم صفر طرح پژوهشی
   دریافت
  مدارک مورد نیاز جهت تسویه طرح پژوهشی

   دریافت


  V5.3.6.0