• ساعت : ۸:۲۳:۵۱
  • تاريخ :
     ۱۳۹۹/۰۲/۳۰ 
  • کد خبر : ۱۹۰۷۳
شیوه صحیح آدرس دهی مقالات
<p><a href="/_research/usersfiles/ansari_4029/documents/شیوه صحیح آدرس دهی مقالات.pdf">با استناد به بخشنامه شماره 10/74582مورخ 98/11/16 رعایت الگوي پیوست در کلیه مقالات دانشگاه آزاد اسلامی رعایت گردد در غیر اینصورت مقاله مشمول هیچگونه امتیاز تشویقی ریالی یا ارتقا و ... نخواهد شد</a></p>
امتیاز :  ۴.۵۰ |  مجموع :  ۲

برچسب ها

    V5.3.6.0