يکشنبه, 27 مرداد 1398
  • ساعت : ۸:۲۳:۵۱
  • تاريخ :
     ۱۳۹۶/۰۳/۰۱ 
  • کد خبر : ۱۹۰۷۳
شیوه صحیح آدرس دهی مقالات
با استناد به بخشنامه شماره 70/81248مورخ 93/9/1از تاریخ 93/05/29رعایت الگوي زیر در مقالات مستخرج از پایان نامه هاي کارشناسی ارشد و رساله هاي دکتري الزامی می باشد. آدرس دهی مقالات باید بصورت زیر انجام گیرد: در مقالات انگلیسی: Department of ,نام گروهMahshahr Branch, Islamic Azad University, Mahshahr, Iran. و در مقالات فارسی: گروه........، واحد ماهشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، ماهشهر، ایران
امتیاز :  ۴.۵۰ |  مجموع :  ۲

برچسب ها

    V5.3.6.0